5 Minuta

Mund te na kontaktoni ne:

Mbyll

Bli

Blerja e automjeteve mbështetet në rregullat dhe ligjet e Republikës së Shqiperisë dhe formalitetet që lidhen me këtë fushë. Ju blni një automjet pranë shoqerisë tregëtare 5min sh.p.k konform ligjit, nëpërmjet kontratës së shitblerjes me akt notarial nënshkruar përpara noterit. Që prej këtij momenti ju fitoni pronësinë mbi mjetin dhe bëheni pronar i mjetit.

aa